REGULAMENT CONCURS PLATA DĂRILOR PE UN AN DE ZILE
(„Regulamentul”)

Organizator: Timesafe SRL
Ultima actualizare a Regulamentului: 8 noiembrie 2021
Perioada de desfășurare a campaniei: 22 noiembrie 2021 – 30 ianuarie 2022
(“Campania”)

1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
 • 1.1. Organizator: TIMESAFE SRL, persoană juridică română, cu adresa de corespondenţă Șos. Erou Iancu Nicolae, nr. 87-2F, Voluntari, jud. Ilfov, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J23/1658/2016, Cod Fiscal 35968582 (“Organizatorul”)
 • 1.2. Regulamentul este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile din România prin afișarea acestuia pe pagina web a Organizatorului pago.ro („Pagina”), urmând a putea fi accesat din cadrul aplicației mobile Pago deținută și operată de către Organizator ("Aplicația”).
 • 1.3. Regulamentul este disponibil oricărui solicitant în mod gratuit, la pagina web menționată mai sus sau prin transmiterea unei solicitări la adresa de corespondență menționată mai sus ori prin e-mail la ajutor@pago.ro. Organizatorul poate modifica acest regulament, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunțul prealabil de prezentare a acestor modificări în cadrul Paginii.
 • 1.4. Pe perioada Campaniei, Organizatorul va desfășura următoarele activități:
 • 1.4.1. va prelucra date cu caracter personal ale utilizatorilor Aplicației, în conformitate cu termenii și condițiile de utilizare a Aplicației disponibili aici.
 • 1.4.2. va întocmi lista cu utilizatorii Aplicației înscriși în Campanie, prin verificarea îndeplinirii condițiilor de participare;
 • 1.4.3. va selecta 10 (zece) câștigători în data de 02.02.2022, prin tragere la sorți efectuată prin intermediul serviciilor specializate oferite de către Mediapost Hit Mail S.A., în baza unui contract semnat cu Organizatorul, extragerea urmând a avea loc în prezența unui notar public, dar și alți 10 (zece) utilizatori drept rezerve în cazul în care câștigătorii inițial aleși nu pot fi contactați, în aceleași condiții;
 • 1.4.4. va contacta câștigătorii în vederea validării identității acestora și în vederea acordării premiilor, numai ulterior scurgerii timpului alocat Campaniei;
 • 1.4.5. va semna un Proces-Verbal de predare-primire a premiilor cu fiecare dintre câștigători, la care va atașa o copie a cărții de identitate a respectivului câștigător, pentru ca Organizatorul să-și poată îndeplini obligațiile fiscale în legătură cu Campania.
 • 1.5. Desfășurarea Campaniei conform acestui Regulament este opozabilă și obligatorie pentru toți utilizatorii Aplicației ce iau parte la Campanie. Participarea la Campanie implică acordul expres, luarea la cunoștință și acceptarea fără obiecții a Regulamentului de către toți participanții la Campanie.
 • 1.6. Campania va putea fi întreruptă de către Organizator, oricând în timpul duratei de desfășurare, în cazul apariției unei situații de forță majoră definită conform Codului Civil.
2. LOCUL DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI

Campania este organizată și se va desfășura pe teritoriul României, prin intermediul Aplicației.

3. DURATA CAMPANIEI

Campania se va desfășura în perioada 22 noiembrie 2021 – 30 ianuarie 2022, cu respectarea tuturor prevederilor Regulamentului.

4. CONDIȚII DE PARTICIPARE
 • 4.1. La Campanie poate participa orice persoană care a împlinit vârsta de 18 ani până la data începerii campaniei și deține un cont de utilizator în cadrul Aplicației sau creează unul nou pe durata de desfășurare a Campaniei.
 • 4.2. La Campanie nu au dreptul să participe asociații, angajații și colaboratorii Organizatorului și nici membrii familiilor acestora (copii, părinți, frați/surori, soț/soție).
 • 4.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a nu valida participarea la Campanie a utilizatorilor Aplicației ce nu îndeplinesc criteriile de eligibilitate, indiferent de momentul în care Organizatorul constată acest aspect. Un utilizator poate fi descalificat în orice moment dacă Organizatorul observă orice fel de comportament considerat nepotrivit cu Campania ori care ar putea leza imaginea Organizatorului sau a Aplicației.
 • 4.4. Organizatorul consideră participarea la Campanie drept o acceptare implicită a Regulamentului și consideră orice date furnizate de către utilizator ca fiind adevărate și corecte. În cazul descoperirii oricăror neconcordanțe referitoare la cele de mai sus, Organizatorul poate invalida respectiva participare.
5. MECANISMUL CAMPANIEI
 • 5.1. Orice utilizator care îndeplinește cerințele prevăzute la Secțiunea 4 de mai sus poate participa la Campanie. Un participant este identificat în funcție de adresa de e-mail cu care este înregistrat.
 • 5.2. Pentru a participa la Campanie, utilizatorii Aplicației trebuie să urmeze instrucțiunile de mai jos:
 • 5.2.1. să descarce Aplicația din cadrul unui magazin online de aplicații mobile;
 • 5.2.2. să își creeze un cont sau să se înregistreze în contul deja creat în cadrul Aplicației;
 • 5.2.3. să efectueze, în perioada 22 noiembrie 2021 – 30 ianuarie 2022 oricare dintre acțiunile descrise la pct. 5.3. de mai jos prin intermediul Aplicației.
 • 5.3. Fiecare utilizator al Aplicației va avea câte 1 (o) șansă de câștig în fiecare dintre următoarele cazuri:
 • 5.3.1. efectuează o plată a unei facturi disponibile în Aplicație înainte de scadența acelei facturi, prin intermediul unui card Visa, indiferent de tipul acestuia;
 • 5.3.2. distribuie din Aplicație pe platforma Facebook spotul de promovare a Campaniei disponibil aici
 • 5.3.3. efectuează o plată pentru reîncarcarea unei cartele prepay prin intermediul unui card Visa, indiferent de tipul acestuia;
 • 5.3.4. efectuează o plată pentru o reîncarcare gaming prin intermediul unui card Visa, indiferent de tipul acestuia;
 • 5.3.5. înregistrează un autovehicul în secțiunea de Asigurări RCA din cadrul Aplicației;
 • 5.3.6. efectuează o donație prin intermediul Aplicației folosind un card Visa, indiferent de tipul acestuia;
 • 5.3.7. efectuează o plată pentru o asigurare RCA a unui autovehicul prin intermediul unui card Visa, indiferent de tipul acestuia;
 • 5.3.8. efectuează o plată pentru o asigurare de călătorie prin intermediul unui card Visa, indiferent de tipul acestuia.
 • 5.4. Pentru evitarea oricărui dubiu, fiecare operațiune efectuată potrivit pct. 5.3. și următoarele de mai sus va echivala cu 1 (o) șansă de câștig în cadrul Campaniei, cu excepția plății unei asigurări RCA, în cazul căreia fiecare lună de valabilitate a poliței reprezintă 1 (o) șansă. În cazul distribuirii spotului de promovare a Campaniei se acordă o singură șansă, la prima partajare efectuată în condițiile pct. 5.3.2. Organizatorul va păstra evidența tuturor înscrierilor în Campanie în sistem electronic.
 • 5.5. Un utilizator al Aplicației va primi 3 (trei) șanse de câștig suplimentare în cadrul Campaniei dacă, ulterior efectuării unei operațiuni dintre cele indicate la pct 5.3. și următoarele de mai sus, în timpul Campaniei, îndeplinește următoarele condiții:
 • 5.5.1. transmite unei persoane ale cărei date de contact le are (“Participantul Potențial”), distribuind mesajul pe care Organizatorul i-l pune la dispoziție ulterior operațiunii efectuate, informații despre Campanie și posibilitatea de a participa la aceasta;
 • 5.5.2. ulterior primirii mesajului, Participantul Potențial efectuează cel puțin o operațiune dintre cele indicate la pct. 5.3. și următoarele de mai sus prin intermediul Aplicației, pe perioada Campaniei.
 • 5.6. Pentru evitarea oricărui dubiu, fiecare îndeplinire a setului de operațiuni descris la pct. 5.5. și următoarele de mai sus duce la acordarea a câte 3 (trei) șanse de câștig suplimentare.
 • 5.7. Desemnarea celor 10 (zece) câștigători se va face prin tragere la sorți, prin intermediul unui program software operat de către Mediapost Hit Mail S.A., cu care Organizatorul are o relație contractuală, la data de 02.02.2022. Ulterior, la aceleași dată și oră vor fi extrase și 10 (zece) rezerve dintre utilizatorii participanți la Campanie.
 • 5.8. Tragerea la sorți pentru premiile din cadrul Campaniei utilizarea serviciilor Mediapost Hit Mail S.A., în conformitate cu prevederile pct. 1.4.3. de mai sus, care va selecta câștigătorii și rezervele dintr-o bază de date ce conține toate înscrierile valide în Campanie. Extragerea se va efectua în prezența unei comisii și a unui notar public, la data specificată mai sus. În cadrul tragerii la sorți se vor extrage:
  • a. 10 (zece) câștigători ai premiilor;
  • b. 10 (zece) rezerve aferente câștigătorilor extrași.
 • 5.9. Câștigătorii desemnați potrivit pct. 5.7. și pct. 5.8 de mai sus, precum și premiile acordate acestora vor fi anunțați public pe în termen de 7 zile de la data tragerii la sorți.
 • 5.10. După desemnarea câștigătorilor, aceștia vor fi contactați de către Organizator, utilizând adresa de e-mail furnizată de către câștigători la momentul creării contului în Aplicație, în termen de maximum 48 de ore de la anunțarea câștigătorilor, în vederea validării identității acestora și acordării premiilor.
 • 5.11. În cazul în care unul sau mai mulți dintre câștigători nu răspund Organizatorului în maximum 48 de ore de la contactarea inițială realizată de către Organizator, aceștia nu vor fi considerați câștigători valizi și vor fi decăzuți din drepturile de câștigator, urmând a fi contactată prima rezervă, respectiv următoarele rezerve, în ordine (în cazul în care mai mulți dintre câștigători nu pot fi contactați).
 • 5.12. Fiecare câștigător trebuie să pună la dispoziția Organizatorului toate informațiile solicitate de către acesta, în vederea completării și semnării procesului-verbal de acordare a premiului, respectiv nume / prenume, adresă e-mail, copie după actul de identitate. Aceste date cu caracter personal vor fi prelucrate de către Organizator numai în vederea acordării premiului către câștigător și în vederea îndeplinirii obligațiilor fiscale ale Organizatorului.
 • 5.13. Ulterior furnizării datelor menționate mai sus, Organizatorul va transmite fiecărui câștigător procesul-verbal, în format electronic, în vederea semnării acestuia de către câștigător, urmând ca acesta să-l remită semnat Organizatorului.
6. PREMIUL CAMPANIEI
 • 6.1. În urma validării câștigătorului, Organizatorul va acorda acestuia un premiu în 600.000 (șase sute mii) puncte Pago, ce vor putea fi utilizate în conformitate cu Regulamentul privind punctele Pago disponibil aici și cu respectarea următoarelor limitări:
 • 6.1.1. punctele vor fi disponibile în contul Utilizatorului și vor putea fi folosite până la epuizarea integrală a acestora;
 • 6.1.2. punctele vor putea fi utilizate pentru orice tip de activități din Aplicație pentru care este permisă utilizarea punctelor Pago.
 • 6.2. Valoarea netă a fiecăruia dintre cele 10 (zece) premii este de 6.000 (șase mii) RON, urmând ca Organizatorul să fie responsabil de plata oricăror taxe aferente premiilor.
 • 6.3. Premiile Campaniei vor fi activate în conturile din Aplicație ale câștigătorilor în maximum 5 zile calendaristice de la data semnării procesului-verbal de către Organizator și fiecare câștigător în parte.
7. CONDIȚII DE VALIDARE

Pentru ca un participant la Campanie să fie validat drept câștigător, trebuie să îndeplinească, simultan, următoarele condiții:

 • a) să îndeplinească condițiile de participare de la Secțiunea 4;
 • b) să participe la Campanie conform mecanismului prevăzut în Secțiunea 5;
 • c) să ofere orice informații necesare Organizatorului în procesul de validare.
8. TERMENI ȘI CONDIȚII APLICABILE CAMPANIEI
 • 8.1. Participarea la Campanie este posibilă numai prin intermediul Aplicației.
 • 8.2. Orice hotărâre luată de către Organizator în legătură cu Campania nu se supune niciunui recurs. Organizatorul își rezervă dreptul de a bloca contul unui utilizator al Aplicației care este suspectat de fraudare a mecanismului de participare.
 • 8.3. Organizatorul va avea dreptul de a folosi numele și/sau adresa de email a câștigătorului în cadrul comunicărilor ulterioare Campaniei, în vederea anunțării rezultatelor Campaniei.
9. RĂSPUNDERE
 • 9.1. Prin participarea la Campanie, toți participanții sunt de acord și se obligă să respecte și să se conformeze tuturor cerințelor și condițiilor impuse de Organizator prin acest Regulament, nerespectarea acestora putând atrage răspunderea participanților.
 • 9.2. Prin participarea la Campanie, câștigătorul este de acord să furnizeze Organizatorului datele prevăzute la Secțiunea 1 și să semneze un proces-verbal de predare-primire a premiului câștigat.
 • 9.3. Organizatorul nu are nicio obligație de a întreține corespondența solicitărilor ce apar ulterior desemnării câștigătorului, cu privire la orice aspect în legătură cu Campania.
10. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE
 • 10.1. Tuturor participanților la Campanie le sunt garantate drepturile în conformitate cu Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (“Regulamentul”) și a Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului, în special drepturile persoanei vizate cu privire la informare, la accesul la date, dreptul de intervenție, de opoziție, de a se adresa instanței competente și de plângere către autoritatea de supraveghere. Mai multe detalii privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale participanților pot fi găsite în politica de prelucrare a datelor cu caracter personal a Aplicației, accesibilă aici.
 • 10.2. Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal ale participanților sunt: înregistrarea participanților, realizarea de rapoarte statistice cu privire la participanți, precum și comunicări viitoare despre campania la care au participat. Organizatorul se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terți, cu excepția Codului Numeric Personal, care va fi utilizat numai pentru îndeplinirea obligațiilor fiscale ale Organizatorului.
 • 10.3. Organizatorul va respecta dispozițiile art.12 din Legea nr 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, referitor la transmiterea de informații prin e-mail și alte mijloace electronice, angajându-se să nu transmită participanților la Campanie comunicări nesolicitate utilizând datele cu caracter personal obținute de la aceștia la momentul participării la Campanie.
 • 10.4. Organizatorul se va asigura că, în baza relației contractuale cu Mediapost Hit Mail S.A., aceasta din urmă nu va prelucra datele cu caracter personal ale participanților decât în vederea executării contractului dintre cele două părți și prestării serviciilor aferente.
11. TAXE ȘI IMPOZITE
 • 11.1. Organizatorul se obligă să calculeze, să rețină la sursă, să vireze și să declare impozitul pe veniturile obținute din premii de către câștigător, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
 • 11.2. Organizatorul nu este răspunzător de plata altor taxe sau a altor obligații financiare legate de premiile oferite, acestea fiind în sarcina câștigătorului. Orice alte cheltuieli care nu sunt acoperite în mod specific de acest Regulament vor fi suportate de către câștigător.
12. ÎNCETAREA CAMPANIEI

Campania poate înceta înainte de termen numai în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră, în sensul Codului Civil, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua Campania, caz în care Organizatorul va face public acest aspect.

13.  LITIGII
 • 13.1. În cazul unor potențiale litigii apărute între Organizator și participanții la Campanie, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu se vor adresa pentru soluționare instanțelor competente române în jurisdicția cărora se află Organizatorul.
 • 13.2. Prin participarea la această Campanie, participanții sunt de acord să respecte prevederile, termenii și condițiile acestui Regulament.
14. REGULAMENTUL CAMPANIEI

Regulamentul de participare este publicat pe Pagina Organizatorului. Participarea la această Campanie implică obligativitatea cunoașterii și respectării prevederilor acestui Regulament de către toți participanții la concurs.